Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program Kistelepülési Fejlesztési Alap pályázat tervezete

A kormány által 2020. évben elfogadott Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program fő célja a térség turisztikai vonzerőjének növelése mellett a hosszútávú fenntartható fejlődés, a Térség népességmegtartó erejének növelése, az életfeltételek minőségi javítása, az elvándorlás megállítása.

A Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Program keretében tervezett a Pénzügyminisztérium részéről a Kistelepülési Fejlesztési Alap elnevezésű, mintegy négymilliárd forint keretösszegű pályázat meghirdetése a Tokaj-Zemplén térségfejlesztési programban érintett települési önkormányzatok számára Wáberer György, Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítása mellett.

A Pályázati Kiíráson elsősorban önkormányzati települési infrastruktúra fejlesztésére, valamint közösségi célú, közszolgáltatási vagy kulturális funkcióval bíró létesítmények, építmények, terek felújítására, funkcióbővítésre is lehet majd pályázni. Többek között ebbe a kategóriába tartozik bölcsődék, óvodák, oktatási, egyházi vagy szociális intézmények korszerűsítése.

A támogatás mértéke 100%-os támogatásintenzitás mellett, településenként minimum 10 millió-maximum 150 millió forintban lett meghatározva.

A Pályázati Kiírásra pályázatot nyújthatnak be azok a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési Programban nevesített települési önkormányzatok (GFO 321), ahol a statisztikailag igazolt lakosság szám nem éri el a 3000 főt, és a Tokaj-Zemplén Térségfejlesztési programban nevesített egyedi projektek forrásigénye alapján meghatározott egy főre eső fejlesztési forrás mértéke nem éri el a 450 000 Ft-ot.  

A fentiekben meghatározott településeken működő egyházak, illetve azok intézményei (GFO 552) is részt vehetnek a pályázaton, de csak az adott önkormányzattal (GFO 321) közös konzorciumban. Konzorcium vezető kizárólag települési önkormányzat lehet.

Pályázni az alábbi két fejlesztési komponens kapcsán lehet:

  1. Önkormányzati tulajdonú belterületi infrastruktúraelemek fejlesztésére, beleértve a belterületi utak, gyalogos járdák, közlekedő felületek, gépjármű parkolók, buszmegállók, kerékpáros vonalas létesítmények és tárolók kialakítását, felújítását, továbbá a belterületi közterek, parkok fejlesztését és a települések belterületének védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztését, rekonstrukcióját a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembevételével, illetve
  2. Önálló helyrajzi számmal, és rendezett tulajdonviszonnyal rendelkező közösségi célú és rendeltetésű, közszolgáltatatási, vagy kulturális funkcióval bíró önkormányzati és egyházi tulajdonú ingatlanok fejlesztésére, felújítására, funkcióbővítésére.

Egy benyújtott pályázat tárgya főtevékenységként vagy az „A” vagy a „B” komponensben jelzett tevékenyég lehet. A települési infrastruktúra fejlesztés keretében a pályázat egyszerre több helyszín (pl. több utca) fejlesztésére is irányulhat. A „B” komponens keretében benyújtott pályázat alapvetően egy helyszín (intézmény/létesítmény) fejlesztésére irányulhat.

A tervezet szerint egy Pályázó (önkormányzat) legfeljebb két pályázat benyújtására lesz jogosult, a két pályázat keretében benyújtott támogatási igény összesen nem haladhatja meg a 150 millió Ft-ot. 

A pályázatok szakmai értékelését a pályázati kiírásban előre rögzített értékelési szempontok szerint a Pénzügyminisztérium végzi majd, a pályázat lebonyolításában a Magyar Államkincstár működik közre. A támogatandó pályázatok kiválasztásánál elsősorban a fejlesztés indokoltsága, műszaki-költségvetési előkészítettsége és közhasznúsága lesz irányadó.

  1. számú melléklet

A Kistelepülési Fejlesztési Alap pályázati kiírás érintett települései