VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

A felhívás célja: 

A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.

A rendelkezésre álló forrás:

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 milliárd forint. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 170 db.

A támogatást igénylők köre:

Vidéki térségben működő ( 500 fő alatti) települési önkormányzatok és önkormányzati társulások.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő:

  1. földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása;
  2. szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása  és/vagy szélesítése, korszerűsítése.

A támogatás maximális összege: 300 millió Ft.

Támogatási intenzitás: 95%.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 30. naptól 2022. november 30.napig van lehetőség.

Az elbíráláshoz A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható, melyből 75 pontot a Megvalósíthatósági Tanulmány tesz ki. Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot. Az 50 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését. A pályázat konzorciumban is benyújtható.

Az építési tételeket az Építési Norma Gyűjtemény (ÉNGY) alapján határozhatók meg. Az ÉNGY-ben nem szereplő tételekre: kiadási tételekre vonatkozóan három darab funkcionálisan azonos árajánlatot és az árajánlatok közötti választás indoklását.

Vízjogi engedélyköteles beruházások esetén:  a vízjogi engedélyezési eljárás megindításának igazolása, vagy a jogerős vízjogi engedély.

A támogatási kérelmet kizárólag a Kincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén,  ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani, elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

Bővebb információ, forrás: https://www.palyazat.gov.hu